Algemene voorwaarden

Deelnamevoorwaarden Nijmeegs EnergieBespaarAdvies – Nijmeegs Rondje-In-De-Buurt

Versie: 10 februari 2022

Gemeente Nijmegen heeft duurzame ambities en start nu met een verduurzamingsactie voor woningeigenaren in Nijmegen.
EW Verduurzamers voert dit project uit. EW Verduurzamers is een samenwerking tussen E-Trias ingenieurs en WOAB Verduurzaamspecialist. De taakverdeling is als volgt.

  1. E-Trias ingenieurs genereert met haar Online Platform een digitaal advies voor woningeigenaren: het NEBA Nijmeegs EnergieBespaarAdvies. Het advies komt tot stand op basis van openbare data, gedigitaliseerde bouwtekeningen en antwoorden op vragen van Aanvrager. E-Trias ingenieurs is verwerkersverantwoordelijke van de (persoons)gegevens in het Online Platform.
  2. WOAB Verduurzaamspecialist begeleidt woningeigenaren in de Individuele Klantreis via het Nijmeegs Rondje-In-De-Buurt. WOAB communiceert via diverse kanalen met de woningeigenaren en heeft als gegevensverwerker inzage in het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies en de (persoons)gegevens in het Online Platform.

EW Verduurzamers biedt in opdracht van de gemeente Nijmegen een gratis en onafhankelijk advies en begeleiding aan bewoners van vooraf geselecteerde woningtypes in Nijmegen. Het doel is om zoveel mogelijk woningen in Nijmegen te verduurzamen. Nijmegen wordt volgens plan in 2045 aardgasvrij. Sommige wijken al eerder. De stijgende energieprijzen en het beschermen van het klimaat zijn mogelijk extra redenen om je eigen woning energiezuinig en toekomstbestendig te maken. Het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies en het Nijmeegs-Rondje-In-De-Buurt helpen je daarbij.

Artikel 1: Definities

1.1: “Uitvoerenden verduurzamingsactie Nijmegen”

EW Verduurzamers; www.ewverduurzamers.nl; info@ewverduurzamers.nl

E-Trias ingenieurs; E-Trias; KvK 75343991; www.e-trias.nl; info@e-trias.nl

WOAB Verduurzaamspecialist; WOAB; KvK 67871259; www.woab.nl; info@woab.nl; telefoon 0850 738648

1.2: “Online Platform”: Het geheel aan softwareapplicaties van E-Trias nodig voor het genereren van het geautomatiseerde Nijmeegs EnergieBespaarAdvies, bijvoorbeeld de Adviesgenerator en het Woningdossier.

1.3.: “Actie”: Een project binnen een (deel van de) gemeente met als doel om woningen te verduurzamen.

1.4: “Aanvrager”: Een eigenaar-bewoner, die zich digitaal aanmeldt voor de Actie.

1.5: “Adviesgenerator”: De softwareapplicatie die automatisch een Nijmeegs EnergieBespaarAdvies genereert voor elke Aanvrager op elk gewenst moment met de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn in het Woningdossier.

1.6: “Woningdossier Online Platform”: Een persoonlijke, beveiligde internetpagina op het Online Platform van Aanvrager met alle op dat moment beschikbare gegevens over de woning.

1.7: “Mijn WOAB”: Een persoonlijke, beveiligde internetpagina waarin WOAB met Aanvrager communiceert over Individuele Klantreis.

1.8: “Woningopname”: Een Woningopname is een inspectie van de woning door een deskundig persoon.

1.9: “Individuele Klantreis”: Het traject van aanmelden voor de Actie tot aan beslissen over verduurzamen van de woning. Dit traject behelst mogelijkerwijs informeren, overleggen, checken, het aanvragen van offertes, subsidies en/of een lening en dergelijke.

1.10: “Offerte”: Een Offerte is een vrijblijvend prijsvoorstel van een Uitvoerder over het geadviseerde product en/of dienstverlening in het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies en/of Mijn WOAB. Op Offerte zijn de algemene voorwaarden van Uitvoerder geldig.

1.11: “Uitvoerder”: Een lokaal of landelijk bedrijf dat producten en/of diensten levert voor het verduurzamen van particuliere woningen.

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden Actie

2.1: Deelname aan Actie is gratis, tenzij duidelijk anders is vermeld.

2.2: Door zich aan te melden erkent Aanvrager deze Deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

2.3: Aanvrager is eigenaar-bewoner van de woning van het aangemelde adres, of heeft toestemming van de eigenaar om deel te nemen aan de Actie.

2.4: Aanvrager kan te allen tijde door E-Trias worden geweigerd voor deelname. Dit is bijvoorbeeld het geval als een persoon foutief een uitnodiging voor de Actie heeft ontvangen. Of als het woningtype van Aanvrager te veel afwijkt van het type woningen waar E-Trias mee rekent in het online platform. Of als de woonwijze van een persoon of het gebruik van installatietechnische apparatuur te veel afwijkt van landelijke gemiddelden.

2.5: Na aanmelding wordt Aanvrager uitgenodigd om digitaal vragen te beantwoorden, zodat het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies meer aansluit bij de situatie van de woning en de wensen van de woningeigenaar. Het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies past zich automatisch aan op de antwoorden. E-Trias controleert de gegevens antwoorden niet op juistheid. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van antwoorden op de gestelde vragen.

2.6: De antwoorden op de vragen en eventuele overige woning-gerelateerde documenten worden opgeslagen in het Woningdossier. Zonder opdrachtverlenging vanuit de gemeente Nijmegen blijft het Woningdossier na afloop van Actie drie jaar lang online beschikbaar. Na drie jaar is deze alleen als PDF te downloaden. Zie ook 4.1.

2.7: Aanvrager gaat akkoord om door WOAB benaderd te worden voor het Nijmeegs Rondje-In-De-Buurt en voor begeleiding in de individuele klantreis.

2.8: Aanvrager geeft toestemming om via e-mail te worden geïnformeerd over relevante en aan Actie gerelateerde webinars, informatiebijeenkomsten, aanpalende activiteiten of vervolg-Acties. Aanvrager kan zich via de afmeldoptie in de e-mail uitschrijven voor deze informatie.

2.9: Aanvrager gaat akkoord met het gebruik van gegevens voor het maken van technische analyses op woningtype- en gebiedsniveau. De analyses zijn altijd geanonimiseerd en niet herleidbaar naar Aanvrager tenzij Aanvrager hier additioneel specifiek akkoord voor geeft.

Artikel 3: Verplichtingen

3.1: E-Trias voert de Deelnamevoorwaarden naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.2: WOAB voert de Deelnamevoorwaarden naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.3: WOAB en E-Trias beveiligen de servers en softwareapplicaties naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. WOAB en E-Trias treffen vele maatregelen om de (persoons)gegevens veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat deze (persoons)gegevens niet kunnen worden onttrokken door onbevoegden. Over de inhoud van de maatregelen doen WOAB en E-Trias hier geen uitspraken.

3.4: Mocht Aanvrager een kwetsbaarheid tegenkomen, dan verzoeken WOAB en E-Trias de Aanvrager om de kwetsbaarheid te melden via ofwel info@woab.nl of info@e-trias.nl, zodat deze kan worden hersteld.

3.5: E-Trias en WOAB behouden zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval wordt de datum aangepast en worden de wijzigingen gecommuniceerd.

Artikel 4: Gegevensbeleid

Voor meer informatie over het gegevensbeleid van E-Trias verwijzen wij naar de website van E-Trias www.e-trias.nl/privacy.

Voor meer informatie over het gegevensbeleid van WOAB verwijzen wij naar de website van WOAB www.woab.nl/privacybeleid.

4.1: Op het Online Platform worden de (persoons)gegevens, die door de Aanvrager worden gegeven, door E-Trias zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en bewaard. Wij beschouwen Aanvrager als klant vanaf het moment dat Aanvrager zich aanmeldt voor Actie.

4.2: Op het Mijn WOAB worden de (persoons)gegevens, die door de Aanvrager worden gegeven, door WOAB zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en bewaard. Wij beschouwen Aanvrager als klant vanaf het moment dat Aanvrager zich aanmeldt voor Actie.

4.3: E-Trias is verplicht tot geheimhouding van de (persoons)gegevens tegenover derden, tenzij het verstrekken van de (persoons)gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de Actie. Voor deze Actie worden de (persoons)gegevens verstrekt aan WOAB.

4.4: De (persoons)gegevens van Aanvrager zijn op ieder moment door Aanvrager opvraagbaar bij E-Trias. De (persoons)gegevens kunnen op verzoek worden gewijzigd of uit het online platform worden verwijderd. Verwijdering of wijziging gebeurt binnen tien dagen nadat E-Trias het verzoek daartoe van de Aanvrager heeft ontvangen.

4.5: De (persoons)gegevens van Aanvrager zijn op ieder moment door Aanvrager opvraagbaar bij WOAB. De (persoons)gegevens kunnen op verzoek worden gewijzigd of uit het Mijn WOAB worden verwijderd. Verwijdering of wijziging gebeurt binnen tien dagen nadat WOAB het verzoek daartoe van de Aanvrager heeft ontvangen.

Artikel 5: Beperking aansprakelijkheden

5.1: De woningeigenaar blijft tijdens de individuele klantreis te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen over het verduurzamen van de woning en voor het verstrekken van opdrachten aan Uitvoerder.

5.2: Het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies is richtinggevend. Het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies komt geautomatiseerd tot stand op basis van door E-Trias ingevoerde bouwtekeningen van de woning. Dit is mogelijk niet meer de huidige situatie van de woning. Het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies vervangt niet de professionele kennis en kunde van Uitvoerder. Beschikbare gegevens waarop het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies is gebaseerd, dienen door Uitvoerder geverifieerd te worden. E-Trias is niet aansprakelijk voor gevolgschade voortkomend uit toedoen van Uitvoerder.

5.3: E-Trias is geen financieel adviseur. Genoemde bedragen op het financieel overzicht geven alleen een indruk van de totale kosten. Aanvrager kan zelf bedragen invullen die Aanvrager aan subsidie en lening verwacht om inzicht te krijgen in het effect op de maandelijkse energiekosten. Voor een financieel advies dient Aanvrager te allen tijde een financieel adviseur te raadplegen.

5.4: E-Trias baseert het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies op basis van:

  1. De ingevoerde bouwtekeningen. E-Trias is niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeleverde bouwtekeningen of voor afwijkingen die tijdens de bouw ten opzichte van de bouwtekeningen zijn ontstaan.
  2. De op dat moment beschikbare gegevens in het Woningdossier van Aanvrager. E-Trias is niet aansprakelijk voor gegeven antwoorden van Aanvrager en/of verandering in de wijze waarop Aanvrager in de woning wenst te wonen en/of voor afwijkingen tussen gegeven antwoorden en de werkelijke situatie in de woning van het aangemelde adres.
  3. Gegevens uit openbare bronnen, bijvoorbeeld uit het kadaster. E-Trias is niet aansprakelijk voor gegevens uit openbare bronnen.
  4. Het huidige klimaat in Nederland. E-Trias kan niet anticiperen op veranderingen in klimaat.

5.5: E-Trias rekent met gemiddelde landelijke prijzen van producten en diensten van Uitvoerders. Deze worden regelmatig ge-updated. Deze prijzen zijn richtinggevend en kunnen, naar beneden en naar boven, afwijken van prijzen in Offertes van Uitvoerders.

5.6: E-Trias beveiligt de servers en softwareapplicaties naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. E-Trias is niet aansprakelijkheid voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van het Online Platform kunnen aantasten of met het verlies van (persoons)gegevens.

5.7: E-Trias is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het Nijmeegs EnergieBespaarAdvies, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van E-Trias. Eventuele aansprakelijkheid van E-Trias is beperkt tot de bedragen waarvoor E-Trias via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd is. Indien E-Trias zich niet verzekerd heeft, is de aansprakelijkheid van E-Trias beperkt tot EUR 5.000,-.

Artikel 6: Klachtenregeling & Geschilbeslechting

6.1: Bij een klacht kan Aanvrager contact opnemen met WOAB. WOAB geeft de klacht door aan de geëigende partij. Er wordt gestreefd om klachten zo snel mogelijk op een redelijke en minnelijke manier met elkaar op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan geldt artikel 6.2 voor het beslechten van het geschil.

6.2: Bij klachten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7: Ongeldige bepalingen

7.1: Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden bepalingen te vinden zijn die wettelijk niet houdbaar zijn, dan worden deze vervangen door de meest vergelijkbare bepalingen die wel wettelijk houdbaar zijn.